Palvelumme

Palvelut

Palvelut tehdään aina vastaamaan asiakkaamme tarvetta. Tarjoamme asiakkaillemme ulkoilmanlaadun mittaus-, ja konsultointipalveluja. Tuotamme palveluita ongelmatilanteiden konsultoinnista, mittausten suunnittelusta tai yksittäisten epäpuhtauksien mittauksesta kokonaisen ilmanlaadun mittausverkkon ylläpitoon avaimet käteen periaatteella. Lisäksi tarjoamme ilmanlaatuun ja mittausten laatujärjestelmiin liittyvää konsultointia.

Tuottamamme mittaukset ovat lähtökohtaisesti aina ns. ohje-/raja-arvomittauksia, jolloin käytettävät menetelmät ja laitteisto täyttävät lainsäädännön ja standardien niille asettamat vaatimukset, jotta tuloksia voidaan verrata virallisiin raja- ja ohjearvoihin.

Tarvittaessa voimme tuottaa mittauksia myös kevyemmin, ns. suuntaa-antavasti,
jolloin käytämme mittalaitteina esimerkiksi high-end luokan sensoreita. Kaikille sensoreille määritetään laite- ja mittauskomponenttikohtaiset korjauskertoimet ennen mittauksia.

Kalibroinnit teemme aina jäljitetysti. Käyttämämme kalibrointijärjestelmät ja referenssit ovat jäljitettävissä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin. Ylläpidämme standardien SFS-EN ISO/IEC 17025 ja ISO 9001 mukaista laatujärjestelmää, joka kattaa kaikki mittaukset ja kalibroinnit.

Mittaukset ja kalibroinnit räätälöidään aina asiakkaan mittaustarpeisiin sopiviksi laadusta tinkimättä.

Meiltä saat samalla vankalla laadulla seuraavat palvelut:

AERI OY - Ulkoilmanlaadun mittaaminen

Mittaukset

Toteutamme mittaukset lähtökohtaisesti omalla laitteistollamme, mutta tarpeen mukaan mittauksissa voidaan hyödyntää myös asiakkaan omaa laitekantaa. Käytämme omissa mittauksissamme vain raja- ja ohjearvomittauksiin hyväksyttyjä laitteita. Keräämme mittaustulokset omaan tietojärjestelmäämme, josta tuloksia voidaan lähettää asiakkaan omiiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Mikäli asiakkaalla on käytössään oma tietojärjestelmä, voidaan tulokset kerätä myös sinne ja lähettää Aeri Oy:n tietojärjestelmään tulosten editointia/raportointia varten.

Raportointimme on modernia ja some-ystävällistä ja se tehdään aina vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tyypillisesti jatkuvatoimisista seurantamittauksista laaditaan vuosiraportti ja kuukausiraportit. 

 

Raporttimme ovat tarvittaessa saavutettavia ja asiakkaan halutessa ne sisältävät sovitun määrän materiaalia joka on räätälöity sosiaalisen median käyttöä varten. Raportit tehdään lähtökohtaisesti some-ystävällisiksi, jolloin niiden jakaminen sosiaalisen median kanavissa on helppoa ja ilmanlaatutiedolle saadaan näkyvyyttä.

Lyhyemmät, ns. kampanjamittaukset voidaan raportoida mittauksen kestosta riippuen joko mittauksen päätyttyä tai työ voi sisältää myös väliraportteja.

Mitattavat komponentit:

Jatkuvatoimiset seurantamittaukset

Ns. raja-arvomittaukset. Mittauksen kesto on yleensä vähintään yksi (1) vuosi. Tavoitteena on arvioida alueen ilmanlaatua pidemmällä aikavälillä ja verrata mittaustuloksia ilmanlaadun pitkän ajan raja- ja/tai ohjearvoihin jotka on määritetty kalenterivuodelle.

 

Mittaukset voivat käsittää yhdestä mittauskomponentista useisiin mittausasemiin jotka jokainen sisältävät useita mitattavia komponentteja. Mittaukset voidaan tehdä joko Aeri Oy:n tai asiakkaan laitteistolla. Laitteistoja voidaan myös yhdistellä. 

 

Mittauspalvelu voidaan tuottaa asiakkaalle avaimet käteen periaatteella tai palvelu voi sisältää vain osan mittausten osa-alueista, mikäli asiakkaalla on valmius vastata joistakin osa-alueista itse

Lyhytkestoiset mittaukset

Lyhytkestoiset “kampanja”mittaukset ovat kestoltaan viikkoja tai kuukausia. Tuloksia voidaan verrata ilmanlaadun lyhytaikaisiin raja- ja ohjearvoihin.

Esimerkiksi teollisuuslaitosten tai kaivosten oma, yhteistarkkailun ulkopuolella tai lisäksi tehtävä ilmanlaadun seuranta, katupölyjaksojen mittaukset, rakennustyömaiden ilmanlaatuvaikutusten arviointi tai liikenteen kampanjamittaukset.

Mittaukset voidaan tehdä joko Aeri Oy:n tai asiakkaan laitteistolla.

Konsultointi

Autamme asiakkaitamme ilmanlaatuun ja ilman epäpuhtauksiin liittyvissä asioissa muutenkin kuin mittauksin. 

 

Tarjoamme mm. laatujärjestelmiin liittyvää konsultointia, seurantasuunnitelmien laatimista, mittaussuunnitelmien laatimista, tulosten käsittelyä ja raportointia. Lisäksi autamme esimerkiksi ilmanlaadusta viestimiseen liittyvissä haasteissa. 

Laadunvarmistus

Kalibroinnit

Kalibroinnit tehdään ensisijaisesti aina asiakkaan tiloissa, mittauspaikalla. Käytössämme on jäljitettävät kalibrointilaitteistot ja referenssimateriaalit seuraavien komponenttien kalibroimiseksi:

Kalibroinnit:

Toteutamme kaikki kalibroinnit jäljitettävästi, laatujärjestelmämme mukaan.

Teemme suuntaa antaville mittalaitteille validointeja ja korjauskertoimien määritystä. Menettelyssä käyttöön otettava mittalaite, esim. hiukkassensori, validoidaan mittausasemallamme vertaamalla sitä todellisissa mittausolosuhteissa riittävä pitkän aikaa hyväksytyllä menetelmällä tehtyyn mittaukseen ja sille määritetään laitekohtainen korjauskerroin, jolla mittaustulokset tulee korjata.

Mittaustulosten validointi ja editointi

Suomessa ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat useimmiten alhaisia. Koska pitoisuudet ovat alhaisia, on pienilläkin häiriöillä ja virheillä suuri vaikutus mittaustuloksiin. Mittalaitteet reagoivat esimerkiksi paineen, lämpötilan ja kosteuden vaihteluihin ja virheelliset mittaustulokset tulee korjata ennen niiden raportointia.  

Mittalaitteet eivät aina mittaa oikein! Vaikka mittalaitteet kalibroidaan tietyin väliajoin, eivät mittalaitteiden tulokset aina pysy oikeina kalibrointien välillä. Mittaustuloksia tulee korjata tehtyjen kalibrointien ja muiden laadunvarmennustoimenpiteiden perusteella.

Tärkeintä mittaustulosten editoinnissa, eli korjaamisessa on tuntea laitteet joilta mittaustulokset on saatu. Eri laitteet reagoivat esimerkiksi muuttuviin olosuhteisiin eri tavalla, jolloin yleispätevää menetelmää tulosten korjaamiseksi ei voida luoda.

Tulokset on aina tarkastettava ja korjattava tapaus- ja laitekohtaisesti.

Mikäli tuloksia ei editoida, voidaan raportoida esimerkiksi liian suuria tuloksia, mikä voi johtaa virheellisiin raja-arvon ylityksiin ja aiheuttaa esim. kuntamittaajalle tarpeen ryhtyä lainsäädännön määräämiin toimenpiteisiin ilmanlaadun parantamiseksi.

Tunnemme kaikki ilmanlaadun mittaukseen suomessa yleisimmin käytettävät mittalaitteet ja tiedämme miten tuloksia tulee korjata missäkin tilanteissa.

Mittausten laatujärjestelmä

Aeri Oy:llä on ilmanlaatumittauksiin laatujärjestelmä, joka kattaa typen oksidien, otsonin, rikkidioksidin, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja hiilimonoksidin mittaukset ja se täyttää ilmanlaatuasetusten vaatimukset, jotka koskevat raja-arvojen ja tavoitearvojen valvontaa. Laatujärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti menetelmien ja uusien laitteiden osalta.

 

Laatujärjestelmä perustuu standardiin SFS-EN 17025:2017 ja se täyttää myös standardien SFS-EN ISO 9000:2005, SFS-EN ISO 9001:2008 ja SFS-EN ISO 9004:2009 vaatimukset. Laatujärjestelmä ei ole akkreditoitu.

 

Aeri Oy osallistuu säännöllisesti kansallisen ilmanlaadun vertailulaboratorion järjestämiin vertailumittauksiin ja auditointeihin. Lisäksi tehdään auditointeja kaupunkien mittausverkkojen kanssa sekä sisäisiä auditointeja.

 

Tarjoamme asiakkaillemme laatujärjestelmien vertaisauditointeja ja laatujärjestelmien päivitystä ja kehitystä.

AERI

Tarjoamme asiakkaillemme ilmanlaadun mittaus-, ja konsultointipalveluja.